Oskam Advies

Sinds augustus 2011 ben ik als zelfstandig juridisch adviseur in de fysieke leefomgeving werkzaam.

Mijn ervaring vanuit de lokale overheid zet ik graag in om gemeenten en bedrijven verder te ondersteunen. Mijn vakgebieden zijn met name te vinden binnen de kaders van het Bestuursrecht. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

Implementatie Wabo, digitalisering vergunningenproces Wabo, Omgevingsvergunning, Awb, Woningwet, vrijstellingsprocedures WRO, ontheffingenprocedures Wro, principeverzoeken, bezwaar- en beroepschriften, bestemmingsplanprocedures, handhaving, dwangsommen, bestuursdwang, milieurecht, Wet werk en bijstand, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, woonvisie, woonruimteverdeling, woonbeleid, startersleningen, starterswoningen, Wmo en WWB, APV en Bijzondere Wetten, Winkeltijdenwet, Drank- en Horecawet.